فنس

فنس باغی نوعی توری فلزی است که برای فنس کشی دور باغ کاربرد دارد. قیمت فنس به نوع و ضخامت مفتول، اندازه چشمه و ارتفاع توری حصاری بستگی دارد. برای خرید فنس گالوانیزه می‌توانید با کارشناسان فروش شهر مفتول با شماره تلفن 37556-021 تماس بگیرید.

قیمت فنس - 22 تیر 1403

فیلتر محصولات

فنس
5.0 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولثبت سفارش
 • 14535
  45,950 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 2.0
  5.0 cm
  2.0 mm
  1.040 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14538
  55,055 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 2.2
  5.0 cm
  2.2 mm
  1.250 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14539
  65,659 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 2.4
  5.0 cm
  2.4 mm
  1.500 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14542
  70,586 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 2.5
  5.0 cm
  2.5 mm
  1.625 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14547
  88,794 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 2.8
  5.0 cm
  2.8 mm
  2.000 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14550
  101,647 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 3.0
  5.0 cm
  3.0 mm
  2.700 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14554
  127,033 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 3.5
  5.0 cm
  3.5 mm
  3.185 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14555
  163,772 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 3.8
  5.0 cm
  3.8 mm
  3.750 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14558
  181,981 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 4.0
  5.0 cm
  4.0 mm
  4.160 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش

فنس
5.5 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولثبت سفارش
 • 14562
  41,559 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.5 مفتول 2.0
  5.5 cm
  2.0 mm
  0.945 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14566
  47,450 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.2
  5.5 cm
  2.2 mm
  1.144 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14567
  59,661 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.5 مفتول 2.4
  5.5 cm
  2.4 mm
  1.360 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14570
  64,159 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.5 مفتول 2.5
  5.5 cm
  2.5 mm
  1.500 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14574
  80,225 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.5 مفتول 2.8
  5.5 cm
  2.8 mm
  1.850 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14579
  85,581 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.5 مفتول 3.0
  5.5 cm
  3.0 mm
  2.130 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14583
  148,777 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.5 مفتول 3.8
  5.5 cm
  3.8 mm
  3.413 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14586
  165,914 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.5 مفتول 4.0
  5.5 cm
  4.0 mm
  3.781 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش

فنس
5.7 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولثبت سفارش
 • 14587
  39,417 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.7 مفتول 2.0
  5.7 cm
  2.0 mm
  0.912 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14591
  47,021 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.7 مفتول 2.2
  5.7 cm
  2.2 mm
  1.100 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14592
  55,590 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.7 مفتول 2.4
  5.7 cm
  2.4 mm
  1.300 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14597
  75,834 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.7 مفتول 2.8
  5.7 cm
  2.8 mm
  1.800 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14598
  86,331 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.7 مفتول 3.0
  5.7 cm
  3.0 mm
  2.000 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش

فنس
6.0 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولثبت سفارش
 • 14614
  37,971 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.0 مفتول 2.0
  6.0 cm
  2.0 mm
  0.860 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14617
  45,843 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.0 مفتول 2.2
  6.0 cm
  2.2 mm
  1.040 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14618
  54,626 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.0 مفتول 2.4
  6.0 cm
  2.4 mm
  1.250 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14621
  46,807 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.0 مفتول 2.5
  6.0 cm
  2.5 mm
  1.354 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14625
  60,411 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.0 مفتول 3.0
  6.0 cm
  3.0 mm
  1.950 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14629
  94,257 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.0 مفتول 3.8
  6.0 cm
  3.8 mm
  3.128 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14630
  104,005 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.0 مفتول 4.0
  6.0 cm
  4.0 mm
  3.466 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش

فنس
6.5 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولثبت سفارش
 • 14633
  35,239 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 2.0
  6.5 cm
  2.0 mm
  0.800 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14638
  42,309 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 2.2
  6.5 cm
  2.2 mm
  0.950 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14641
  50,235 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 2.4
  6.5 cm
  2.4 mm
  1.150 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14642
  53,448 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 2.5
  6.5 cm
  2.5 mm
  1.250 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14645
  58,803 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 2.6
  6.5 cm
  2.6 mm
  1.350 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14649
  66,837 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 2.8
  6.5 cm
  2.8 mm
  1.570 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14653
  76,155 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 3.0
  6.5 cm
  3.0 mm
  1.800 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14654
  74,763 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 3.5
  6.5 cm
  3.5 mm
  2.450 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14657
  87,402 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 3.8
  6.5 cm
  3.8 mm
  2.888 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14658
  76,155 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 4.0
  6.5 cm
  4.0 mm
  3.200 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش

فنس
6.7 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولثبت سفارش
 • 14661
  33,954 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.7 مفتول 2.0
  6.7 cm
  2.0 mm
  0.780 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14665
  40,274 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.7 مفتول 2.2
  6.7 cm
  2.2 mm
  0.940 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14666
  48,092 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.7 مفتول 2.4
  6.7 cm
  2.4 mm
  1.117 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14669
  51,735 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.7 مفتول 2.5
  6.7 cm
  2.5 mm
  1.215 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14670
  64,802 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.7 مفتول 2.8
  6.7 cm
  2.8 mm
  1.550 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14673
  74,121 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.7 مفتول 3.0
  6.7 cm
  3.0 mm
  1.750 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش

فنس
7.0 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولثبت سفارش
 • 14689
  33,204 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.0 مفتول 2.0
  7.0 cm
  2.0 mm
  0.742 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14690
  39,363 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.0 مفتول 2.2
  7.0 cm
  2.2 mm
  0.900 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14693
  46,862 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.0 مفتول 2.4
  7.0 cm
  2.4 mm
  1.050 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14697
  52,163 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.0 مفتول 3.0
  7.0 cm
  3.0 mm
  1.671 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14701
  81,565 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.0 مفتول 3.8
  7.0 cm
  3.8 mm
  2.681 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14702
  89,865 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.0 مفتول 4.0
  7.0 cm
  4.0 mm
  2.971 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش

فنس
7.5 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولثبت سفارش
 • 14706
  32,026 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 2.0
  7.5 cm
  2.0 mm
  0.700 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14710
  36,310 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 2.2
  7.5 cm
  2.2 mm
  0.835 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14713
  43,701 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 2.4
  7.5 cm
  2.4 mm
  0.998 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14714
  47,021 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 2.5
  7.5 cm
  2.5 mm
  1.090 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14721
  58,268 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 2.8
  7.5 cm
  2.8 mm
  1.360 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14725
  66,408 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 3.0
  7.5 cm
  3.0 mm
  1.560 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14726
  65,444 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 3.5
  7.5 cm
  3.5 mm
  2.123 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14729
  76,263 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 3.8
  7.5 cm
  3.8 mm
  2.503 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14730
  66,408 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 4.0
  7.5 cm
  4.0 mm
  2.773 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش

فنس
7.7 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولثبت سفارش
 • 14733
  32,562 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.7 مفتول 2.0
  7.7 cm
  2.0 mm
  0.666 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14736
  35,775 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.7 مفتول 2.2
  7.7 cm
  2.2 mm
  0.820 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14739
  42,416 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.7 مفتول 2.4
  7.7 cm
  2.4 mm
  0.980 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14740
  45,308 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.7 مفتول 2.5
  7.7 cm
  2.5 mm
  1.060 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14743
  56,661 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.7 مفتول 2.8
  7.7 cm
  2.8 mm
  1.320 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
 • 14744
  64,802 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.7 مفتول 3.0
  7.7 cm
  3.0 mm
  1.550 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  ثبت سفارش
توضیحات محصول

فنس چیست؟

فنس ( fence ) یا توری حصاری یا فنس باغی یکی از انواع مختلف توری‌های فلزی است که دارای کاربرد های گسترده ای در صنایع گوناگون است. این محصول با استفاده از مفتول گالوانیزه سرد یا گرم و یا فولاد ضدزنگ تولید می‌شود. یکی از ویژگی‌های بارز این محصول، کیفیت و دوام بالای آن است. از آنجایی که در فرآیند تولید این توری از پوشش روی بر روی سطح آن استفاده می‌شود، مقاومت بسیار بالایی در برابر زنگ‌زدگی دارد که باعث می‌شود بهترین گزینه برای استفاده در شرایط آب‌وهوایی مرطوب باشد. همانطور که گفته شد، این محصول در انواع مختلفی از صنایع و کاربردها استفاده می‌شود. به طور کلی، در حصارکشی زمین‌ها، باغ‌ها، ساختمان‌ها و حتی در محیط‌های صنعتی به‌کار می‌رود. با توجه به استحکام و مقاومت بالای توری حصاری، معمولاً برای حفاظت از محیط‌های مختلف و همچنین جلوگیری از نفوذ حیوانات به مناطق مورد نظر استفاده می‌شود. توری حصاری از موادی مانند مفتول گالوانیزه و پلی‌اتیلن تولید می‌شود که باعث استحکام و دوام بالای آن می‌شود. قیمت فنس دور باغ با توجه به مشخصات و کاربردی که دارد بسیار مناسب بوده و به دلیل ساختار مقاوم خود، در مقابل شرایط آب‌وهوایی مختلف مانند باران، برف و رطوبت بسیار مقاوم است. همچنین، این توری دارای قابلیت نصب آسان و سریع است که از مزیت‌های آن به‌شمار می‌رود. در زمان گذشته به منظور حصارکشی اطراف زمین، از فنس‌های چوبی استفاده می‌شد. این کار سبب جلوگیری از ورود حیوانات به منطقه مورد نظر میشد. امروزه برای ایجاد مقاومت و امنیت بیشتر، از توری حصاری استفاده می‌شود. چرا که نوع چوبی در برابر شرایط آب‌وهوایی مختلف مقاومت بالایی نداشته و محکم نبود. بنابراین به راحتی دچار آسیب میشد. اما ساختار این محصول به صورتی است که از استحکام کافی برخوردار است. برای خرید فنس باغی با کیفیت و قیمت مناسب، بهتر است از تامین‌کنندگان معتبر و با تجربه در این زمینه استفاده کنید. مشاوره با کارشناسان ماهر و آشنا به انواع توری‌های فلزی می‌تواند به شما در انتخاب بهترین گزینه برای نیازهای خود کمک کند. همچنین، برای فروش فنس دور باغ با کیفیت، بهترین راه ارائه محصول با مشخصات دقیق و استاندارد به مشتریان است.

روش ساخت فنس

روش‌ ساخت فنس

فنس یکی از محصولات مورد استفاده در صنعت ساختمانی و فضای باز است که به دلیل کاربردهای گوناگونی که دارد، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این محصول به دو روش اصلی، یعنی اتوماتیک و دستی، ساخته می‌شود. در روش اتوماتیک، تمام اقدامات تولید به صورت ماشینی و اتومات انجام می‌شود. اما در روش دستی برعکس است. در مقایسه این دو روش، می‌توان گفت که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند. روش اتوماتیک به دلیل استفاده از دستگاه‌های مکانیزه، قابلیت تولید بیشتر و سریع‌تر را دارد. خرید و فروش فنس تولید شده به روش اتوماتیک،  باعث کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری می‌شود. اما از سوی دیگر، روش تولید دستی باعث ایجاد کیفیت و دقت بیشتر در محصول می‌شود. همچنین، این روش امکان تولید توری‌های با ابعاد و اشکال مختلف را فراهم می‌کند که در برخی موارد از اهمیت بالایی برخوردار است. لازم است بدانید که قیمت فنس باغی تحت تاثیر روشی که برای تولید آن استفاده شده نیز قرار می گیرد.

 • روش تولید اتوماتیک : در این روش ، تمام مراحل تولید این توری به صورت مکانیزه و توسط دستگاه‌های خاص انجام می‌شود. از مفتول گالوانیزه به عنوان ماده اولیه استفاده می‌شود. ضخامت مفتول براساس نیاز مشتری تعیین می‌شود و پس از تهیه، در دستگاه مربوطه قرار می‌گیرد. پس از قرارگیری مفتول در دستگاه، در صورت لزوم با روکشی مناسب پوشیده می‌شود تا از زنگ‌زدگی و سایر خسارات محافظت شود. سپس مفتول با روکش، در معرض هوا قرار می‌گیرد تا خنک شود. در مرحله بعد، مفتول با روکش پوشیده شده وارد دستگاه بافت توری می‌شود و بافته می‌شود تا به شکل نهایی توری حصاری برسد.
 • روش تولید دستی : این روش نیز مشابه روش اتوماتیک، از مفتول گالوانیزه به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کند. اما در این روش، از دستگاه‌های خاص استفاده نمی‌شود بلکه دو نیروی انسانی برای تولید توری حصاری از دستگاه‌های ساده مانند موتور الکتریکی و قالب استفاده می‌شود. این توری توسط موتور الکتریکی روی قالب مخصوص چشمه قرار می‌گیرد و در مرحله بعد، مفتول گالوانیزه به دور قالب پیچیده می‌شود تا فنس باغی نهایی به دست آید. این روش به صورت دستی و با استفاده از نیروی انسانی انجام می‌شود که باعث ایجاد کیفیت و دقت بیشتر در تولید محصول می‌شود. انتخاب و خرید فنس دور باغ با روش تولید دستی یا اتوماتیک بستگی به نوع کاربردی که قرار این محصول مورد استفاده قرار گیرد دارد.

مشخصات فنی فنس

در بحث فروش فنس دور باغ و مشخصات فنی این محصول بهتر است اول جنس آن را بدانید. ساخت این محصول از جنس‌های مختلف از جمله فولاد سیاه، فولاد گالوانیزه، و فولاد گالوانیزه با روکش پی وی سی PVC انجام می‌شود. هر کدام از این جنس‌ها ویژگی‌ها و مزایا و معایب خاص خود را دارند. فولاد سیاه یکی از جنس‌های متداول استفاده شده در تولید فنس است. این نوع فنس از فولاد ناخالص ساخته می‌شود و برای مصارفی که به مقاومت بالا و ارزانی قیمت نیاز دارند، مناسب است. با این حال، این نوع توری به دلیل حساسیت به زنگ زدگی، نیاز به پوشش‌دهی مناسب جهت حفظ زنگ زدگی دارد. فولاد گالوانیزه یکی از جنس‌های محبوب برای تولید فنس است. و می توان گفت بیشترین کاربرد و خرید و فروش فنس متعلق به این جنس است. این نوع فولاد با پوشش یک لایه رویه‌ای از روی به وسیله فرآیند گالوانیزه شدن پوشیده می‌شود که آن را در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاوم می‌سازد. فولاد گالوانیزه برای استفاده در شرایط محیطی سخت و آب و هوایی نامساعد مناسب است و عمر مفید آن بیشتر از فولاد سیاه است. فولاد گالوانیزه با روکش PVC، دارای یک لایه روکش PVC است که علاوه بر حفظ از زنگ زدگی و خوردگی، زیبایی و ظرافت بیشتری به فنس می‌بخشد. روکش PVC همچنین از فنس در برابر ضربه‌ها و خطوط داشته به طور موثری محافظت می‌کند. ارتفاع و ابعاد فنس نیز از جمله موارد حیاتی است که باید در نظر گرفته شود. ارتفاع فنس بر اساس نیاز و درخواست مشتری تعیین می‌شود و می‌تواند بین 50 سانتی‌متر تا 3 متر متغیر باشد. این ارتفاع باید به گونه‌ای باشد که امنیت و حفاظت لازم را فراهم کند. ابعاد چشمه‌های فنس نیز اهمیت زیادی دارد. این ابعاد می‌تواند شامل چشمه‌های با اندازه‌های 4، 5، 6 و 7 سانتی‌متر باشد. انتخاب ابعاد مناسب بر اساس نیاز و مقصد استفاده از این توری، موجب افزایش امنیت و استحکام آن می‌شود. یکی از مسائلی که در خصوص این توری باید بدانید، این است که هر چقدر اندازه چشمه کوچک‌تر باشد، وزن آن بیشتر خواهد بود. این مسئله روی قیمت توری حصاری نیز تاثیرگذار است. لازم به ذکر است هر چقدر ابعاد چشمه کمتر باشد، توری از امنیت، استحکام و طول عمر بالاتری برخوردار است. برای تولید این توری، از مفتول‌هایی با قطر 2.2 تا 4 میلی‌متر استفاده می‌شود. قطر مفتول‌های استفاده شده در تولید فنس باغی تاثیر مستقیمی بر استحکام و عمر مفید آن دارد. به طور کلی، هرچه قطر مفتول‌ها بیشتر باشد، توری حصاری دارای استحکام و پایداری بیشتری خواهد بود. همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، برای تولید این توری از دو روش گالوانیزه سرد و گالوانیزه گرم استفاده می‌شود. لازم است بدانید قیمت فنس دور باغ تولید شده با مفتول گالوانیزه سرد پایین تر از نوع تولید شده توسط مفتول گالوانیزه گرم است، بعلاوه از کیفیت پایین تری نیز برخوردار است. بنابراین در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی مقاومت کمتری دارد.

انواع فنس

انواع فنس بر اساس جنس

انواع مختلفی از فنس‌ها وجود دارد که هر یک با ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خودشان را دارند. به طور کلی، فنس‌ها را می‌توان به سه دسته عمده تقسیم کرد که شامل فنس‌های آهنی، گالوانیزه و PVC می‌شوند. هر کدام از این فنس‌ها با متریال مختلفی تولید می‌شوند. به طور مثال فنس آهنی با مفتول سیاه، فنس گالوانیزه با مفتول گالوانیزه و فنس پی وی سی PVC با مفتول گالوانیزه روکش پی وی سی تولید می‌شود. در ادامه در مورد مشخصات فروش فنس ها در انواع مختلف نام برده شده  توضیحات بیشتری در اختیار شما قرار می‌دهیم.

 •  فنس آهنی

فنس آهنی، یکی از انواع توری‌های ساخته شده از مفتول سیاه است که به دلیل ویژگی‌های خاص خود، در برخی محیط‌ها و شرایط استفاده می‌شود. این نوع توری به دلیل عدم مقاومت کافی در برابر نم و رطوبت، مناسب برای استفاده در مناطق خشک است. یکی از ویژگی‌های بارز فنس آهنی، عدم تحمل آن در برابر نم و رطوبت است. این موضوع باعث می‌شود که استفاده از فنس آهنی در مناطق با آب و هوای مرطوب، توصیه نشود. همچنین به دلیل عدم مقاومت فنس آهنی در برابر خوردگی و پوسیدگی، استفاده از آن در محیط‌هایی با رطوبت بالا، مناسب نیست. همین موضوع سبب شده است تا قیمت فنس آهنی نسبت به سایر انواع توری‌ها کمتر باشد.  فنس آهنی  به دلیل محدودیت‌های آن در برابر عوامل خارجی، اغلب در مناطق خشک و با رطوبت کم کاربرد دارد. این توری معمولاً برای حصارکشی در فضای باز و در محیط‌هایی که نیاز به مقاومت در برابر فشار ورودی دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • فنس گالوانیزه

از جمله فنس‌هایی که برای حصارکشی به کار می‌رود، فنس گالوانیزه از مواد اولیه مفتول گالوانیزه هستند که به دلیل ویژگی‌های خاص خود، امروز رایج‌ترین و مناسب‌ترین نوع توری برای حصارکشی اطراف زمین، هستند. قیمت فنس گالوانیزه به دلیل وجود مشخصات و ویژگی مطلوب نسبت به توری‌های دیگر بالاتر است. فنس گالوانیزه با پوشش زغالی، دارای مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی و پوسیدگی است. این ویژگی به این معناست که حصارهای ساخته شده از این نوع فنس، در برابر عوامل جوی مانند باران، برف، رطوبت و حتی تماس مستقیم با آب و هوا مقاومت خوبی دارند. به همین دلیل، توری حصاری گالوانیزه مناسب‌ترین گزینه برای استفاده در مناطق با آب و هوای مختلف است. استفاده از مفتول گالوانیزه باعث می‌شود که این توری، دارای طول عمر بسیار بالایی باشند. این به این معناست که پس از نصب حصار با فنس گالوانیزه، نیاز به تعویض یا تعمیرات مکرر به دلیل زنگ‌زدگی یا خوردگی کاهش می‌یابد و صاحبان محوطه می‌توانند برای مدت طولانی از حصار خود استفاده کنند. خرید و فروش فنس گالوانیزه در صنایع کشاورزی، انواع پروژه های صنعتی و حصارکشی اطراف زمین ها به وفور مشاهده می شود.

 • فنس با روکش پی وی سی ( PVC )

فنس با روکش PVC یکی از محصولاتی است که در زمینه حفاظت از محیط زیست و امنیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع فنس به دلیل خصوصیات منحصر به فرد و قابلیت‌های بی‌نظیری که دارد، توانسته است جایگاهی ویژه‌ای در بازار به دست آورد. یکی از ویژگی‌های بارز فنس با روکش پی وی سی ، مقاومت بالا در برابر عوامل خورنده و پوسیدگی است. با استفاده از روکش PVC، این توری به‌طور کلی از هرگونه آسیب و خرابی در برابر عوامل جوی مختلف محافظت می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود که توری حصاری با روکش PVC، یک گزینه بسیار مناسب برای استفاده در محیط‌های مختلف از جمله فضاهای باز، حیاط‌ها، باغ‌ها و حتی محیط‌های صنعتی باشد. یکی از مزایای اصلی فنس با روکش PVC، مقاومت بالا در برابر عوامل جوی و شرایط مختلف محیطی است که این فنس را به یک گزینه ایده‌آل برای استفاده در فضاهای باز تبدیل کرده است. مفتول‌های پی وی سی با کیفیت بالاتری در مقایسه با فولاد گالوانیزه همراه است و این موضوع به افزایش قیمت فنس منجر می‌شود. به دلیل مقاومت بالا و کیفیت برتر ساختاری، فنس با روکش PVC دارای عمر طولانی است و نیاز به تعمیرات و نگهداری مداوم ندارد. این فنس به راحتی قابل نصب است و برای اجرای آن نیاز به تخصص خاصی وجود ندارد.

کاربرد انواع فنس

کاربرد انواع فنس

همانطور که می دانید فنس باغی یا توری حصاری یکی از پرکاربردترین و محبوب ترین محصول فولادی مورد استفاده در صنعت  ساخت و ساز است و در موقعیت‌های مختلفی کاربرد دارد که در ادامه با انواع کاربرد ها و مشخصات فروش فنس دور باغ آشنا خواهیم شد.

 • استفاده در مناطق با شیب زیاد : در مناطقی که دارای شیب زیاد هستند، مانند دامنه کوه‌ها و جاده‌های کوهستانی، از فنس به منظور جلوگیری از سقوط و ریزش سنگ استفاده می شود. با نصب فنس در این مناطق، احتمال سقوط سنگ‌ها به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و به این طریق امنیت مسیرها و جاده‌ها بیشتر می‌شود.
 • حفاظت از خانه‌ها و ویلاها : فنس دور باغ به عنوان یک حصار مؤثر نیز در خانه‌ها و ویلاها استفاده می‌شود. با نصب فنس در اطراف این ساختمان‌ها، امنیت آنها افزایش می‌یابد و احتمال نفوذ افراد غیرمجاز به داخل ملک شخصی تا حد زیادی کاهش می‌یابد.
 • استفاده بر روی دیوارها : فنس به عنوان سیم خاردار یا حصار نیز بر روی دیوارها استفاده می‌شود. این استفاده از فنس به دلیل افزایش امنیت و جلوگیری از نفوذ افراد غیرمجاز به داخل ملک شخصی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
 • محدود کردن محوطه‌های کشاورزی و باغچه‌ها : در اطراف زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و باغچه‌ها نیز از انواع مختلف این محصول برای محدود کردن محوطه و جلوگیری از نفوذ حیوانات و افراد غیرمجاز به داخل استفاده می‌شود. این اقدام باعث حفظ محصولات کشاورزی و باغی می‌شود و به بهبود کیفیت و کمیت محصولات کمک می‌کند. بنابراین با اطمینان خاطر می‌گوییم که در مقایسه با توری گابیون و انواع دیگر این توری مناسب‌ترین گزینه برای حصارکشی است.
 • استفاده در مناطق محافظت شده : فنس در مناطق محافظت شده و ویژه نیز برای مصارف خاصی مانند حفاظت از گونه‌های حیات وحش، حفاظت از زمین‌های ملی، و … به کار می‌رود. این استفاده‌ها به حفظ محیط زیست و حیات وحش کمک می‌کند و اهمیت بالایی دارد.
 • نگهداری از حیوانات : از این توری برای نگهداری از حیوانات استفاده می‌شود. از فنس‌های کوچک برای نگهداری از حیوانات خانگی تا فنس‌های بزرگ برای نگهداری از حیوانات وحشی و بزرگتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • حفاظت و نگهداری توربین‌ها و نیروگاه‌ها : فنس باغی برای حفاظت و نگهداری توربین‌ها و نیروگاه‌ها نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. با نصب فنس در اطراف این تجهیزات، احتمال وقوع حوادث و نفوذ افراد غیرمجاز به داخل تجهیزات به شدت کاهش می‌یابد و امنیت تجهیزات افزایش می‌یابد.

اقدامات مهم قبل از نصب فنس

 • دریافت مجوز فنس کشی

برای شروع هرگونه فعالیتی مربوط به نصب فنس دور باغ، اولین قدم اساسی و حیاتی دریافت مجوز است. بدون این مجوزها، اجرای هر گونه فعالیت نظارت شده مانند نصب فنس باغی می‌تواند با مشکلات قانونی مواجه شود. مجوزهای رسمی نه تنها از نظر قانونی الزامی هستند، بلکه اجازه نصب را به شما می‌دهند و از هرگونه مشکلاتی که ممکن است به وجود بیاید جلوگیری می‌کنند. پس از دریافت مجوز رسمی، می‌توان به مرحله بعدی اقدام کرد.

 • تعیین محدوده و محاسبه توری‌ فنس

پس از دریافت مجوز، بایستی محدوده مورد نظر را به دقت تعیین کنید. این اقدام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که تعیین محدوده به طور مستقیم تعیین کننده میزان توری مورد نیاز برای نصب است. با توجه به ابعاد محیط و نوع فنس مورد نظر، تعداد و ابعاد توری‌ها را به دقت محاسبه می شود.

 • نصب پایه فنس

بعد از تعیین محدوده و محاسبه توری‌ها و پیش از اقدام به خرید فنس، نیاز است به نصب پایه فنس بپردازید. این پایه‌ها علاوه بر ایجاد پایه محکم برای فنس، محدوده را به دقت تعیین می‌کنند. برای انجام این کار، ابتدا باید محل نصب پایه‌ها را نشانه‌گذاری کرده و سپس با توجه به ابعاد محدوده، فاصله لازم بین پایه‌ها را تعیین کنید. پس از این مرحله، می‌توانید به نصب پایه‌ها بپردازید.

 • آماده‌سازی محیط نصب

قبل از انجام عملیات نصب، ضروری است محیط مورد نظر را به دقت تمیز کنید و برای اجرای عملیات آماده کنید. این شامل برداشتن هرگونه موانع، و رفع هرگونه مشکلات فنی ممکن است.

 • آغاز نصب فنس

با پایان آماده‌سازی محیط، می‌توانید نسبت به نصب فنس اقدام نمایید. برای این کار، می‌توانید از افراد متخصص و تجربه‌کار در این زمینه استفاده کنید. نصب فنس به دقت و با استفاده از ابزارها و تجهیزات مناسب انجام می گردد.

خرید فنس

حال که با این توری به طور کامل آشنا شدید، خوب است با عوامل موثر در قیمت آن نیز آشنا شوید. عوامل زیادی در تعیین قیمت این محصول موثر هستند. ضخامت مفتول یکی از عوامل اساسی در تعیین قیمت خرید فنس می‌باشد. هر چه ضخامت مفتول بیشتر باشد، توری مقاوم‌تر و پایدارتر خواهد بود. این امر باعث افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش این محصول می‌شود. نوع مواد استفاده شده در تولید مفتول نیز بر روی قیمت خرید فنس تأثیرگذار است. معمولاً فولاد گالوانیزه و پی وی سی به عنوان جنس‌های اصلی استفاده می‌شوند. فولاد گالوانیزه با پوششی از رویه ضد زنگ مقاومت بیشتری دارد اما هزینه تولید آن نیز بیشتر است. ابعاد چشمه نیز در تعیین قیمت فروش فنس دور باغ تأثیرگذار است. توری ‌هایی که ابعاد چشمه آن‌ها کوچکتر باشد، مقاومت بیشتری نسبت به فشار خارجی را دارند و در نتیجه قیمت آن‌ها بیشتر خواهد بود. ارتفاع توری نیز به عنوان یکی از عوامل موثر در تعیین قیمت خرید فنس باغی مورد نیاز است. هرچه ارتفاع توری بیشتر باشد، مقدار مواد استفاده شده بیشتر خواهد بود و در نتیجه قیمت فنس نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، عواملی مانند قیمت مواد اولیه و میزان تقاضا نیز در تعیین قیمت این توری تأثیرگذار هستند.

عوامل موثر بر قیمت فروش فنس

خرید فنس دست دوم

انتخاب و خرید و فروش فنس دست دوم مناسب ترین گزینه برای حصارکشی اقتصادی است. این توری‌ها به راحتی و سرعت نصب می‌شوند. این امر به شما این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به هیچ اموزشی، فنس را به سرعت بر روی محل مورد نظر نصب کنید. همانطور که مشخص است، از آنجایی که این محصول نو نیست، از قیمت مناسب‌تری برخوردار است که برای بسیاری از افراد قابل قبول و مقرون به صرفه است. اگر شما به دنبال یک گزینه اقتصادی برای فنس هستید، انتخاب و خرید فنس دست دوم می‌تواند گزینه مناسبی باشد. از طرفی می دانید که به طور معمول برای ساخت این توری ها از مواد از مفتول گالوانیزه یا UPVC استفاده می شود، به همین دلیل فنس‌ باغی دست دوم نیز از مقاومت بسیار بالایی برخوردار هستند که این امر باعث می‌شود تا توری‌ها در برابر فشارهای مختلف و شرایط جوی مقاومت کنند. در صورتی که توری حصاری دست دوم پارگی یا خرابی داشته باشد، امر تعمیر آن به سادگی قابل انجام است. همچنین، اگر بخواهید طول عمر فنس را افزایش دهید، می‌توانید به راحتی اقدام به تعمیر و تقویت آن کنید بدون اینکه نیاز به تخصص خاصی داشته باشید. با اینکه استفاده از فنس باغی دست دوم مزایای بسیاری دارد، اما معایب خاص خود را نیز دارد. یکی از مهم‌ترین معایب آن، عمر کوتاه‌تر نسبت به نوع جدید آن است. به علت استفاده از موادی که قدمت بیشتری دارند و یا عدم تناسب در نصب و استفاده، ممکن است فنس‌ دست دوم دارای عمر کوتاه‌تری باشند. شما می توانید مناسی ترین قیمت خرید فنس دورباغ دست دوم را در فروشگاه اینترنتی شهر مفتول بیابید.

خرید فنس دست دوم

فروش فنس

در سراسر کشور می‌توانید از مراکز معتبر عرضه‌کننده محصولات مفتولی ،نسبت به خرید فنس کنید. شهر مفتول به عنوان یکی از مراکز معتبر و برجسته در زمینه فروش فنس باغی و دیگر محصولات مفتولی شناخته می شود.  این مجموعه در کنار فروش فنس و انواع محصولات مفتولی انواع توری پرسی، توری سرندی، افزودنی بتن، مصالح ساختمانی را با قیمت مناسب و کیفیت عالی به فروش می‌رساند.  یکی از ویژگی‌های بارز شهر مفتول، ارائه محصولات با کیفیت در کنار قیمت مناسب است. این مجموعه تلاش می‌کند تا با ارائه قیمتی رقابتی، از شما حمایت کند تا بتوانید پروژه‌های خود را با صرفه‌جویی در هزینه و بدون کاستن از کیفیت به پایان برسانید. شهر مفتول با داشتن تیمی مجرب از کارشناسان فنی، همواره در خدمت مشتریان خود بوده و از آن‌ها پشتیبانی می‌کند. این مرکز با ارائه مشاوره‌های فنی و راهنمایی‌های لازم، به شما کمک می‌کند تا بهترین محصولات را با توجه به نیازهای خود انتخاب کنید و به بهترین شکل از آن‌ها استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر و قیمت فروش فنس دور باغ، می‌توانید با شماره تماس 37556-021 تماس بگیرید و یا به دفتر فروش مراجعه کنید.

ویدئو معرفی محصول

 

ویدئو های بیشتر در کانال آپارات شهر مفتول

سوالات متداول

کاربرد فنس چیست ؟

کاربرد فنس یا توری حصاری بیشتر مربوط به حصارکشی و ایجاد امنیت است. این توری از مقاومت زیادی برخوردار است. از این رو کاربردهای دیگر نیز دارد. از کاربرد دیگر فنس می‎توان به مراکز صنعتی، کارگاه‎‌های ساختمانی و... اشاره کرد.

قیمت فنس بر اساس چه عواملی تعیین می شود ؟ 

قیمت فنس یا توری حصاری بر اساس قیمت آهن، شرایط اقتصادی، قیمت ارز و دلار و... تعیین می‌شود. همچنین قطر مفتول، اندازه چشمه و وزن  نیز در قیمت فنس موثر است.

نحوه خرید فنس از شهر مفتول چگونه است ؟

به منظور خرید فنس از شهر مفتول تنها کافیست از طریق تماس با شماره 37556-021 با کارشناسان فروش در ارتباط باشید و پس از دریافت مشاوره رایگان، سفارش خود را ثبت کنید. همچنین به صورت آنلاین می‌توانید از سایت شهر مفتول پس از ورود اطلاعات و مشخصات محصول، خرید خود را ثبت کنید.