قیمت فنس - ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

فیلتر محصولات

فنس
5.0 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14535
  45,950 تومان 2188 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 2.0
  5.0 cm
  2.0 mm
  1.040 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14538
  55,055 تومان 2622 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 2.2
  5.0 cm
  2.2 mm
  1.250 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14539
  65,659 تومان 3127 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 2.4
  5.0 cm
  2.4 mm
  1.500 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14542
  70,586 تومان 3361 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 2.5
  5.0 cm
  2.5 mm
  1.625 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14547
  88,794 تومان 4228 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 2.8
  5.0 cm
  2.8 mm
  2.000 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14550
  101,647 تومان 4840 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 3.0
  5.0 cm
  3.0 mm
  2.700 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14554
  127,033 تومان 6049 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 3.5
  5.0 cm
  3.5 mm
  3.185 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14555
  163,772 تومان 7799 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 3.8
  5.0 cm
  3.8 mm
  3.750 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14558
  181,981 تومان 8666 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.0 مفتول 4.0
  5.0 cm
  4.0 mm
  4.160 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش

فنس
5.5 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14562
  41,559 تومان 1979 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.5 مفتول 2.0
  5.5 cm
  2.0 mm
  0.945 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14566
  47,450 تومان 2260 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.2
  5.5 cm
  2.2 mm
  1.144 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14567
  59,661 تومان 2841 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.5 مفتول 2.4
  5.5 cm
  2.4 mm
  1.360 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14570
  64,159 تومان 3055 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.5 مفتول 2.5
  5.5 cm
  2.5 mm
  1.500 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14574
  80,225 تومان 3820 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.5 مفتول 2.8
  5.5 cm
  2.8 mm
  1.850 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14579
  85,581 تومان 4075 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.5 مفتول 3.0
  5.5 cm
  3.0 mm
  2.130 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14583
  148,777 تومان 7085 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.5 مفتول 3.8
  5.5 cm
  3.8 mm
  3.413 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14586
  165,914 تومان 7901 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.5 مفتول 4.0
  5.5 cm
  4.0 mm
  3.781 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش

فنس
5.7 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14587
  39,417 تومان 1877 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.7 مفتول 2.0
  5.7 cm
  2.0 mm
  0.912 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14591
  47,021 تومان 2239 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.7 مفتول 2.2
  5.7 cm
  2.2 mm
  1.100 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14592
  55,590 تومان 2647 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.7 مفتول 2.4
  5.7 cm
  2.4 mm
  1.300 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14597
  75,834 تومان 3611 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.7 مفتول 2.8
  5.7 cm
  2.8 mm
  1.800 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14598
  86,331 تومان 4111 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 5.7 مفتول 3.0
  5.7 cm
  3.0 mm
  2.000 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش

فنس
6.0 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14614
  37,971 تومان 1808 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.0 مفتول 2.0
  6.0 cm
  2.0 mm
  0.860 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14617
  45,843 تومان 2183 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.0 مفتول 2.2
  6.0 cm
  2.2 mm
  1.040 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14618
  54,626 تومان 2601 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.0 مفتول 2.4
  6.0 cm
  2.4 mm
  1.250 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14621
  46,807 تومان 2229 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.0 مفتول 2.5
  6.0 cm
  2.5 mm
  1.354 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14625
  60,411 تومان 2877 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.0 مفتول 3.0
  6.0 cm
  3.0 mm
  1.950 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14629
  94,257 تومان 4488 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.0 مفتول 3.8
  6.0 cm
  3.8 mm
  3.128 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14630
  104,005 تومان 4953 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.0 مفتول 4.0
  6.0 cm
  4.0 mm
  3.466 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش

فنس
6.5 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14633
  35,239 تومان 1678 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 2.0
  6.5 cm
  2.0 mm
  0.800 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14638
  42,309 تومان 2015 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 2.2
  6.5 cm
  2.2 mm
  0.950 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14641
  50,235 تومان 2392 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 2.4
  6.5 cm
  2.4 mm
  1.150 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14642
  53,448 تومان 2545 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 2.5
  6.5 cm
  2.5 mm
  1.250 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14645
  58,803 تومان 2800 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 2.6
  6.5 cm
  2.6 mm
  1.350 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14649
  66,837 تومان 3183 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 2.8
  6.5 cm
  2.8 mm
  1.570 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14653
  76,155 تومان 3626 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 3.0
  6.5 cm
  3.0 mm
  1.800 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14654
  74,763 تومان 3560 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 3.5
  6.5 cm
  3.5 mm
  2.450 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14657
  87,402 تومان 4162 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 3.8
  6.5 cm
  3.8 mm
  2.888 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14658
  76,155 تومان 3626 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.5 مفتول 4.0
  6.5 cm
  4.0 mm
  3.200 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش

فنس
6.7 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14661
  33,954 تومان 1617 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.7 مفتول 2.0
  6.7 cm
  2.0 mm
  0.780 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14665
  40,274 تومان 1918 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.7 مفتول 2.2
  6.7 cm
  2.2 mm
  0.940 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14666
  48,092 تومان 2290 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.7 مفتول 2.4
  6.7 cm
  2.4 mm
  1.117 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14669
  51,735 تومان 2464 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.7 مفتول 2.5
  6.7 cm
  2.5 mm
  1.215 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14670
  64,802 تومان 3086 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.7 مفتول 2.8
  6.7 cm
  2.8 mm
  1.550 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14673
  74,121 تومان 3530 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.7 مفتول 3.0
  6.7 cm
  3.0 mm
  1.750 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش

فنس
7.0 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14689
  33,204 تومان 1581 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.0 مفتول 2.0
  7.0 cm
  2.0 mm
  0.742 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14690
  39,363 تومان 1874 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.0 مفتول 2.2
  7.0 cm
  2.2 mm
  0.900 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14693
  46,862 تومان 2232 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.0 مفتول 2.4
  7.0 cm
  2.4 mm
  1.050 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14697
  52,163 تومان 2484 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.0 مفتول 3.0
  7.0 cm
  3.0 mm
  1.671 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14701
  81,565 تومان 3884 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.0 مفتول 3.8
  7.0 cm
  3.8 mm
  2.681 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14702
  89,865 تومان 4279 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.0 مفتول 4.0
  7.0 cm
  4.0 mm
  2.971 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش

فنس
7.5 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14706
  32,026 تومان 1525 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 2.0
  7.5 cm
  2.0 mm
  0.700 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14710
  36,310 تومان 1729 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 2.2
  7.5 cm
  2.2 mm
  0.835 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14713
  43,701 تومان 2081 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 2.4
  7.5 cm
  2.4 mm
  0.998 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14714
  47,021 تومان 2239 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 2.5
  7.5 cm
  2.5 mm
  1.090 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14721
  58,268 تومان 2775 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 2.8
  7.5 cm
  2.8 mm
  1.360 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14725
  66,408 تومان 3162 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 3.0
  7.5 cm
  3.0 mm
  1.560 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14726
  65,444 تومان 3116 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 3.5
  7.5 cm
  3.5 mm
  2.123 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14729
  76,263 تومان 3632 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 3.8
  7.5 cm
  3.8 mm
  2.503 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14730
  66,408 تومان 3162 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.5 مفتول 4.0
  7.5 cm
  4.0 mm
  2.773 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش

فنس
7.7 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14733
  32,562 تومان 1551 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.7 مفتول 2.0
  7.7 cm
  2.0 mm
  0.666 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14736
  35,775 تومان 1704 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.7 مفتول 2.2
  7.7 cm
  2.2 mm
  0.820 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14739
  42,416 تومان 2020 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.7 مفتول 2.4
  7.7 cm
  2.4 mm
  0.980 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14740
  45,308 تومان 2158 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.7 مفتول 2.5
  7.7 cm
  2.5 mm
  1.060 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14743
  56,661 تومان 2698 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.7 مفتول 2.8
  7.7 cm
  2.8 mm
  1.320 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
 • 14744
  64,802 تومان 3086 تومان
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 7.7 مفتول 3.0
  7.7 cm
  3.0 mm
  1.550 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  فنس
  1402/12/17-11:44
  ثبت سفارش
توضیحات محصول

فنس یا توری حصاری، از جمله انواع مختلف توری فلزی است. در واقع در میان انواع توری، این توری کاربرد بسیار زیادی داشته و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این توری با استفاده از مفتول گالوانیزه سرد یا گرم و یا فولاد ضدزنگ ساخته می‌شود. از جمله مشخصات بارز این محصول، برخورداری از کیفیت و دوام بالاست. از آن‌جایی که در زمان ساخت این توری از پوشش روی بر سطح آن استفاده می‌شود، به همین علت در شرایط آب‌وهوایی مختلف، مقاومت بسیار بالایی داشته و دچار زنگ‌زدگی نمی‌شود. از این رو بهترین توری برای استفاده در شرایط آب‌وهوای مرطوب است. برای آشنایی با مشخصات خرید فنس و قیمت فروش آن با ما همراه باشید.

این محصول کاربردهای زیادی دارد. به طور کلی در حصارکشی زمین، باغ، ساختمان و… از این محصول استفاده می‌شود. به منظور تولید آن از مفتول گالوانیزه و همچنین پلی‌اتیلن استفاده می‌شود. در زمان گذشته به منظور حصارکشی اطراف زمین، از فنس‌های چوبی استفاده می‌شد. این کار سبب جلوگیری از ورود حیوانات به منطقه مورد نظر میشد. امروزه برای ایجاد مقاومت و امنیت بیشتر، از توری حصاری استفاده می‌شود. چرا که نوع چوبی در برابر شرایط آب‌وهوایی مختلف مقاومت بالایی نداشته و محکم نبود. بنابراین به راحتی دچار آسیب میشد. اما ساختار این محصول به صورتی است که از استحکام کافی برخوردار است.

روش ساخت فنس

روش ساخت فنس
روش ساخت فنس

شاید بهتر باشد اول از همه با روش ساخت این محصول آشنا شوید. از آن‌جایی که استفاده از این توری رونق زیادی پیدا کرد، به دو روش دستی و اتوماتیک ساخته می‌شود. قبل از توضیح روش ساخت لازم است بگوییم این توری را به سه روش می‌توان تولید کرد. روش دو سر پیچ، دو سر قلاب، یک سر قلاب و یک سر پیچ، رایج‌ترین روش‌ها برای ساخت این محصول است.

جدا از این ها، این توری به تنهایی به دو روش دستی و اتومات تولید می‌شود. از نام این روش‌ها می‌توان حدس زد که هر کدام به چه صورت انجام می‌شود. در روش اتوماتیک، تمام اقدامات تولید به صورت ماشینی و اتومات انجام می‌شود. اما در روش دستی برعکس است.

روش تولید اتوماتیک

در این روش که تمام مراحل توسط دستگاه انجام می‌شود، از مفتول گالوانیزه استفاده می‌گردد. ضخامت مفتول گالوانیزه می‌بایست مطابق با نظر مشتری باشد. پس از تهیه مفتول، این مقطع در دستگاه در بخش مربوطه قرار گرفته و در صورت نیاز با روکش پوشیده می‌شود. در واقع با قرارگیری روکش روی مفتول، دیگر در مرحله بعد نیازی به رنگ کردن نیست. سپس مفتولی که با روکش پوشیده شده است، در معرض هوا قرار می‌گیرد تا خنک شود. در مرحله بعدی وارد بخش توری بافی شده به شکل مورد نظر بافته می‌شود.

روش تولید دستی

این روش نیز، مطابق با روش قبل صورت می‌گیرد. اما یکی از تفاوت‌های بارز این روش با روش قبل این است که به جای دستگاه، از دو نیروی انسانی استفاده می‌شود. توری توسط موتور الکتریکی روی قالب مخصوص چشمه قرار می‌گیرد. در واقع این قالب، چشمه مورد نظر برای تولید فنس را ایجاد می‌کند. این بخش قابل تعویض بوده و با تغییر آن می‌توانیم در ابعاد چشمه تغییر ایجاد کنیم. در مرحله بعدی اهرم الکتریکی توسط یک فرد روشن می‌شود. با روشن شدن، مفتول گالوانیزه به دور قالب پیچیده و این توری تولید می‌شود.

مشخصات فنی فنس

مشخصات فنی فنس
مشخصات فنی فنس

در بیان مشخصات فنی فنس بهتر است اول جنس آن را بدانید. برای تولید این محصول از سه جنس فولاد سیاه، فولاد گالوانیزه، فولاد گالوانیزه با روکش PVC استفاده می‌شود. همچنین ارتفاع این توری در زمان ساخت می‌بایست بین 50 سانتی‌متر تا 3 متر باشد. این ارتفاع بر اساس نیاز و درخواست مشتری متغیر است.

ابعاد چشمه‌های این توری 4، 5، 6 و 7 سانتی‌متر است. یکی از مسائلی که در خصوص این توری باید بدانید، این است که هر چقدر اندازه چشمه کوچک‌تر باشد، وزن آن بیشتر خواهد بود. این مسئله روی قیمت نیز تاثیرگذار است. لازم به ذکر است هر چقدر ابعاد چشمه کمتر باشد، توری از امنیت، استحکام و طول عمر بالاتری برخوردار است.

برای تولید فنس، از مفتول‌هایی با قطر 2.2 تا 4 میلی‌متر استفاده می‌شود. در واقع هر چقدر قطر مفتول‌هایی که برای این توری استفاده می‌شود بیشتر باشد، وزن آن افزایش میابد. این مسئله روی استحکام و طول عمر توری تاثیرگذار است و سبب افزایش هر دوی این فاکتورها می‌شود. همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، برای تولید این توری از دو روش گالوانیزه سرد و گالوانیزه گرم استفاده می‌شود. لازم است بدانید توری که با مفتول گالوانیزه سرد تولید شود دارای قیمت و کیفیت کمتری است. بنابراین در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی مقاومت کمتری دارد.

انواع فنس بر اساس جنس

به طور کلی انواع فنس به سه دسته کلی تقسیم می‌شود که شامل فنس‌های آهنی، فنس‌های گالوانیزه و فنس‌های روکش پی وی سی است. هر کدام از این فنس‌ها با متریال مختلفی تولید می‌شوند. به طور مثال فنس آهنی با مفتول سیاه، فنس گالوانیزه با مفتول گالوانیزه و فنس PVC با مفتول گالوانیزه روکش پی وی سی تولید می‌شود. در ادامه در مورد هر یک از این‌ها توضیحات بیشتری در اختیار شما قرار می‌دهیم.

فنس آهنی

در واقع توری‌هایی که با مفتول سیاه تولید می‌شوند، در این دسته قرار می‌گیرند. از جمله مشخصات بارز این توری می‌توان عدم مقاومت کافی در برابر نم و رطوبت و در نهایت خوردگی و پوسیدگی اشاره کرد. بنابراین از این توری در مناطق خشک استفاده می‌شود. چرا که برای محیط‌هایی با رطوبت بالا چندان مناسب نیست. همین مسئله سبب می‌شود تا قیمت توری آهنی در مقایسه با انواع دیگر کمتر باشد. به طور کلی از این محصول به ندرت استفاده می‌شود. چرا که ترجیح بر آن است که حصارکشی با اصول و کیفیت بالا اجرا گردد.

انواع فنس بر اساس جنس
انواع فنس بر اساس جنس

فنس گالوانیزه

این محصول از مفتول گالوانیزه تولید می‌شود. از جمله مشخصات بارز آن مقاومت عالی در برابر خوردگی و پوسیدگی است. استفاده از این توری، در مناطقی با آب‌وهوای مختلف مناسب است. چرا که از طول عمر بسیار بالایی برخوردار است. امروز رایج‌ترین و مناسب‌ترین نوع توری برای حصارکشی اطراف زمین، این نوع است. به دلیل وجود مشخصات و ویژگی مطلوب در این توری، قیمت آن نسبت به توری‌های دیگر بالاتر است.

فنس با روکش PVC

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، این توری از روکش پی وی سی تولید می‌شود. بنابراین بیشترین مقاومت در برابر عوامل خورنده و پوسیدگی را داراست. در واقع بین انواع توری حصاری این نوع، عالی‌ترین عملکرد را داشته و در نتیجه از قیمت بیشتری هم برخوردار است.

کاربرد انواع فنس

 • اولین و مهم‌ترین کاربرد این توری، ایجاد امنیت، مرزبندی و حصارکشی اطراف باغ، زمین‌های کشاورزی، ملک و… است. بنابراین با اطمینان خاطر می‌گوییم که در مقایسه با توری گابیون و انواع دیگر این توری مناسب‌ترین گزینه برای حصارکشی است.
 • به منظور ساخت توری مرغی از این محصول استفاده می‌شود. در واقع می‌توان گفت توری مرغی نوعی از توری حصاری است. از توری مرغی به منظور ایجاد قفس پرندگان و کاربردهای مشابه استفاده می‌شود.
 • در ساختمان، کارخانه‌های صنعتی و مواردی از این قبیل، ورود افراد می‌بایست به نقاطی ممنوع گردد. این کار با استفاده از این توری صورت می‌گیرد. البته برای این کار از سیم خاردار هم استفاده می‌شود. اما استفاده از این توری نیز رایج است.

اقدامات مهم قبل از نصب فنس

 • اولین قدم برای انجام این کار، دریافت نجوز است. در واقع بدون اینکه مجوز رسمی داشته باشید، ممکن است اجازه نصب را به شما نداده و یا آن را از بین ببرند.
 • لازم است پس از دریافت مجور، محدوده مورد نظر را تعیین کرده و سپس توری‌های تهیه شده را نصب کنید.
 • نشانه‌گذاری و نصب پایه فنس که محدوده را تعیین کند مشخص کرده و به منظور ایجاد گودال‌های لازم، فاصله لازم برای نصب پایه‌ها را تعیین کنید.
 • محیط مورد نظر را تمیز کرده و برای اجرای عملیات آماده کنید.
 • پس از اندازه‌گیری زمین، می‌توانید با استفاده از افراد متخصص عملیات را آغاز کنید.

عوامل موثر در قیمت فروش فنس

عوامل موثر در قیمت فروش فنس
عوامل موثر در قیمت فروش فنس

حال که با این توری به طور کامل آشنا شدید، خوب است با عوامل موثر در قیمت فروش فنس نیز آشنا شوید. عوامل زیادی در تعیین قیمت فروش فنس موثر هستند. ضخامت مفتول، جنس مفتول، ابعاد چشمه، ارتفاع توری و… همگی در تعیین قیمت فروش فنس موثرند.

به طور کلی نوع گالوانیزه و پی وی سی از قیمت بالاتری برخوردارند که در این میان نوع پی وی سی از همه آن‌ها قیمت بیشتری دارد. این مسئله به دلیل متریال باکیفیت و مقاومت عالی نوع پی وی سی در مقایسه با انواع دیگر است. همچنین قیمت مواد اولیه و میزان تقاضا نیز در تعیین قیمت فروش فنس تاثیرگذار است.

مراکز معتبر خرید فنس

در سراسر کشور می‌توانید از مراکز معتبر عرضه‌کننده این محصول، خرید کنید. شهر مفتول از جمله مراکز معتبر خرید فنس است. این مجموعه در کنار فروش انواع محصولات مفتولی و توری پرسی، توری سرندی، افزودنی بتن، مصالح ساختمانی، انواع توری حصاری را با قیمت مناسب و کیفیت عالی به فروش می‌رساند. به منظور خرید فنس می‌توانید با شماره 37556-021 تماس بگیرید. کارشناسان شهر مفتول شما را برای خرید فنس راهنمایی می‌کنند.

میزان رضایت مندی از محتوا
Sending
User Review
5 (16 votes)
ویدئو معرفی محصول

 

ویدئو های بیشتر در کانال آپارات شهر مفتول

سوالات متداول
[rank_math_rich_snippet id="s-0a8074b4-2838-4a96-8d24-cd3534a7372c"]