توری حصاری

توری حصاری یا فنس نوعی توری فلزی پر کاربرد و پر فروش است. این توری با توجه به انواع آن دارای قیمت متفاوتی می‌باشد. به منظور خرید و فروش و اطلاع از قیمت انواع توری حصاری با شهر مفتول از طریق شماره 37556021 در تماس باشید.

قیمت توری حصاری - 4 خرداد 1403

فیلتر محصولات

توری حصاری
5.0 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14536
  43,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.0 مفتول 2.0
  5.0 cm
  2.0 mm
  1.040 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14537
  52,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.0 مفتول 2.2
  5.0 cm
  2.2 mm
  1.250 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14540
  62,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.0 مفتول 2.4
  5.0 cm
  2.4 mm
  1.500 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14541
  74,000 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.0 مفتول 2.5
  5.0 cm
  2.5 mm
  1.625 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14548
  85,000 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.0 مفتول 2.8
  5.0 cm
  2.8 mm
  2.000 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14549
  107,000 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.0 مفتول 3.0
  5.0 cm
  3.0 mm
  2.700 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14553
  128,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.0 مفتول 3.5
  5.0 cm
  3.5 mm
  3.185 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14556
  157,000 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.0 مفتول 3.8
  5.0 cm
  3.8 mm
  3.750 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14557
  185,000 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.0 مفتول 4.0
  5.0 cm
  4.0 mm
  4.160 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش

توری حصاری
5.5 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14561
  41,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.0
  5.5 cm
  2.0 mm
  0.945 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14565
  49,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.2
  5.5 cm
  2.2 mm
  1.144 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14568
  57,800 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.4
  5.5 cm
  2.4 mm
  1.360 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14569
  64,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.5
  5.5 cm
  2.5 mm
  1.500 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14573
  82,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.8
  5.5 cm
  2.8 mm
  1.850 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14580
  87,000 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 3.0
  5.5 cm
  3.0 mm
  2.130 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14584
  105,000 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 3.8
  5.5 cm
  3.8 mm
  3.413 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14585
  33,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 4.0
  5.5 cm
  4.0 mm
  3.781 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش

توری حصاری
5.7 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14590
  49,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.2
  5.7 cm
  2.2 mm
  1.100 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14593
  59,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.4
  5.7 cm
  2.4 mm
  1.300 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14596
  78,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.8
  5.7 cm
  2.8 mm
  1.800 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14599
  89,000 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 3.0
  5.7 cm
  3.0 mm
  2.000 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش

توری حصاری
6.0 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14615
  39,000 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.0 مفتول 2.0
  6.0 cm
  2.0 mm
  0.860 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14616
  45,600 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.0 مفتول 2.2
  6.0 cm
  2.2 mm
  1.040 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14619
  52,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.0 مفتول 2.4
  6.0 cm
  2.4 mm
  1.250 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14620
  53,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.0 مفتول 2.5
  6.0 cm
  2.5 mm
  1.354 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14624
  62,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.0 مفتول 3.0
  6.0 cm
  3.0 mm
  1.950 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14628
  97,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.0 مفتول 3.8
  6.0 cm
  3.8 mm
  3.128 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14631
  106,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.0 مفتول 4.0
  6.0 cm
  4.0 mm
  3.466 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش

توری حصاری
6.5 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14632
  39,800 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.0
  6.5 cm
  2.0 mm
  0.800 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14639
  44,800 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.2
  6.5 cm
  2.2 mm
  0.950 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14640
  51,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.4
  6.5 cm
  2.4 mm
  1.150 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14643
  53,800 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.5
  6.5 cm
  2.5 mm
  1.250 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14644
  تماس بگیرید بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.6
  6.5 cm
  2.6 mm
  1.350 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1402/10/6-09:55
 • 14648
  56,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.8
  6.5 cm
  2.8 mm
  1.570 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14652
  78,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 3.0
  6.5 cm
  3.0 mm
  1.800 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14655
  تماس بگیرید بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 3.5
  6.5 cm
  3.5 mm
  2.450 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1402/10/6-09:55
 • 14656
  تماس بگیرید بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 3.8
  6.5 cm
  3.8 mm
  2.888 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1402/10/6-09:58
 • 14659
  تماس بگیرید بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 4.0
  6.5 cm
  4.0 mm
  3.200 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1402/10/6-09:58

توری حصاری
6.7 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14660
  تماس بگیرید بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.0
  6.7 cm
  2.0 mm
  0.780 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1402/10/6-09:58
 • 14664
  تماس بگیرید بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.2
  6.7 cm
  2.2 mm
  0.940 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1402/10/6-09:58
 • 14667
  تماس بگیرید بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  فنس چشمه 6.7 مفتول 2.4
  6.7 cm
  2.4 mm
  1.117 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1402/10/6-09:58
 • 14668
  تماس بگیرید بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.5
  6.7 cm
  2.5 mm
  1.215 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1402/10/6-09:58
 • 14671
  تماس بگیرید بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.8
  6.7 cm
  2.8 mm
  1.550 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1402/10/6-09:58
 • 14672
  تماس بگیرید بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 3.0
  6.7 cm
  3.0 mm
  1.750 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1402/10/6-09:58

توری حصاری
7.0 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14688
  36,800 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.0 مفتول 2.0
  7.0 cm
  2.0 mm
  0.742 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14691
  42,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.0 مفتول 2.2
  7.0 cm
  2.2 mm
  0.900 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14692
  47,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.0 مفتول 2.4
  7.0 cm
  2.4 mm
  1.050 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14696
  56,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.0 مفتول 3.0
  7.0 cm
  3.0 mm
  1.671 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14700
  85,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.0 مفتول 3.8
  7.0 cm
  3.8 mm
  2.681 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14703
  93,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.0 مفتول 4.0
  7.0 cm
  4.0 mm
  2.971 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش

توری حصاری
7.5 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14707
  35,000 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.0
  7.5 cm
  2.0 mm
  0.700 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14711
  39,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.2
  7.5 cm
  2.2 mm
  0.835 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14712
  45,800 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.4
  7.5 cm
  2.4 mm
  0.998 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14715
  51,000 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.5
  7.5 cm
  2.5 mm
  1.090 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14720
  53,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.8
  7.5 cm
  2.8 mm
  1.360 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14724
  73,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 3.0
  7.5 cm
  3.0 mm
  1.560 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14727
  78,000 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 3.5
  7.5 cm
  3.5 mm
  2.123 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14728
  83,000 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 3.8
  7.5 cm
  3.8 mm
  2.503 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14731
  116,000 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 4.0
  7.5 cm
  4.0 mm
  2.773 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش

توری حصاری
7.7 cm

کد نامقیمتمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعمحل بارگیریحداقل سفارشواحد قیمتبرنددسته بندی محصولنمودار قیمتثبت سفارش
 • 14732
  36,800 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.0
  7.7 cm
  2.0 mm
  0.666 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14737
  41,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.2
  7.7 cm
  2.2 mm
  0.820 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14738
  44,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.4
  7.7 cm
  2.4 mm
  0.980 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14741
  48,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.5
  7.7 cm
  2.5 mm
  1.060 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14742
  63,500 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.8
  7.7 cm
  2.8 mm
  1.320 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
 • 14745
  71,000 تومان بدون تغییر
  واحد فروش: متر مربع
  توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 3.0
  7.7 cm
  3.0 mm
  1.550 kg
  تهران
  1
  متر مربع
  شهر مفتول
  توری حصاری
  1403/3/3-10:55
  ثبت سفارش
توضیحات محصول

توری حصاری یا فنس، از جمله محصولات رایج و پرکاربرد در میان انواع توری است. به منظور تولید این محصول می‌بایست از مفتول گالوانیزه سرد یا گرم استفاده شود. در واقع پایه اصلی تولید این محصول، فولاد ضدزنگ است. این توری، از نظر مقاومت و دوام حرف اول را می‌زند و کیفیت آن نیز در مقایسه با محصولات مشابه بیشتر است. از آن‌جایی که در ساخت این محصول، از روکش فلزی و ضدزنگ استفاده می‌شود، به همین علت در شرایط آب‌وهوایی مختلف مقاومت بالایی داشته و زنگ نمی‌زند. از این رو اگر به دنبال محصولی هستید که در شرایط جوی متفاوت، مقاومت بالایی داشته باشد، پیشنهاد ما به شما خرید این محصول است. در صورتی که قصد خرید این محصول را دارید در ادامه با مشخصات خرید و قیمت فروش توری حصاری آشنا شوید.

این محصول که با نام فنس شناخته می‌شود، کاربرد زیادی در خصوص حصارکشی زمین، باغ، ساختمان و… دارد. این محصول پرکاربردترین توری به منظور حصارکشی در اطراف زمین‌ها و محوطه‌ها است. در ادامه با مشخصات این محصول بیشتر آشنا شوید.

نحوه تولید و ساخت توری حصاری

نحوه تولید و ساخت توری حصاری

فنس آهنی یا توری حصاری، به راحتی تولید می‌شود و روش تولید پیچیده‌ای ندارد. این محصول در مقایسه با سایر محصولات استیل، مقاومت بالایی دارد. به طور کلی به منظور تولید این توری، از سه روش استفاده می‌شود که این روش‌ها شامل دو سر پیچ، دو سر قلاب و یک سر قلاب و یک سر پیچ است. در این میان رایج‌ترین نوع تولید، تولید به روش دو سر پیچ است. در صورتی که فنس با این روش تولید شود، حمل‌ونقل آسان‌تری نیز دارد.

برای آشنایی با روش‌های تولید این محصول باید بگوییم با دو روش دستی و اتومات ساخته می‌شود. به منظور تولید این محصول به روش اتوماتیک، ابتدا با توجه به نیاز مشتری مفتول گالوانیزه با ضخامت لازم را تهیه می‌کنند. مفتول تهیه شده در بخش مربوط به مفتول قرار می‌گیرد. اگر نیاز باشد یک روکش نیز باید روی آن قرار گیرد. در صورت قرارگیری روکش، می‌بایست به بخش خنک‌کننده منتقل شده و خنک شود. پس از آن مفتول وارد توری بافی شده و به ترتیب ردیف‌ها بافته می‌شوند.

به منظور تولید فنس به روش دستی، تمامی مراحل فوق به جای دستگاه توسط افراد انجام می‌شود. برای شروع ابتدا توری روی یک موتور الکتریکی پیچیده می‌شود. این بخش دارای یک قالب چشمه است. این قالب به منظور تعیین چشمه‌های توری بکار برده می‌شود. در صورتی که بخواهیم توری با ابعاد چشمه مختلف تولید کنیم، می‌بایست قالب چشمه را عوض کنیم. در مرحله بعد، اهرم موتور الکتریکی توسط افراد روشن شده و مفتول گالوانیزه بر دور قالب مورد نظر می‌پیچد.

مشخصات و استانداردهای توری حصاری

مشخصات و استانداردهای توری حصاری

حال که با روش تولید این محصول آشنا شدید، بهتر است با مشخصات و استانداردهای این توری نیز آشنا شوید. به طور کلی این محصول دارای 4 مشخصه اصلی است. در زمان تولید این محصول لازم است تمامی مشخصات و استانداردهای تولید رعایت شود تا در نهایت محصول استاندارد تولید گردد.

در ابتدا باید بگوییم که این توری فلزی در بازار در سه جنس فولاد سیاه، فولاد گالوانیزه و فولاد گالوانیزه با روکش پی وی سی موجود است. به منظور ساخت این محصول لازم است از ارتفاع استاندارد یعنی 50 سانتی‌متر تا 3 متر پیروی شود. این مقدار بر اساس نیز مشتری متغیر است. در خصوص ابعاد چشمه نیز باید گفت یک توری استاندارد با ابعاد 4، 5، 6 و 7 سانتی‌متر تولید می‌گردد. هر چقدر ابعاد چشمه کوچک‌تر باشد، در نتیجه وزن توری افزایش پیدا می‌کند. اگر وزن توری افزایش پیدا کند، در نتیجه قیمت فروش توری حصاری بالاتر می‌رود. لازم به ذکر است فنس که ابعاد چشمه‌های آن کوچک‌تر باشد، طول عمر بیشتری داشته و از استحکام بالاتری نیز برخوردار است.

در ادامه استاندارد و مشخصات این محصول باید به قطر مفتول اشاره کرد. به منظور تولید این توری معمولا از قطر مفتول 2.2 تا 4 میلی‌متر استفاده می‌شود. در این خصوص نیز باید گفت با افزایش قطر مفتول، وزن توری افزایش میابد که این مسئله در افزایش قیمت و افزایش استحکام تاثیر بسزایی دارد.

انواع توری حصاری بر اساس جنس

توری حصاری بر اساس جنس به انواع مختلف تقسمی می‌شود. البته فقط بر اساس جنس دسته‌بندی نمی‌شود بلکه نوع مفتول، ضخامت مفتول، سایز چشمه‌های فنس و… نیز در این مسئله دخیل است. به طور کلی انواع این محصول بر اساس جنس شامل سه دسته است.

 • دسته اول توری از جنس فولاد است. در صورتی که این محصول از جنس فولاد ساخته شود، در برابر خوردگی چندان مقاوم نیست. به همین علت این محصول معمولا در مناطقی احتمال رطوبت و خوردگی کم است استفاده می‌شود. لازم به ذکر است این توری بین 15 تا 20 سال عمر می‌کند.
 • دومین نوع توری حصاری گالوانیزه است. این محصول از آن‌جایی که از روکش گالوانیزه ساخته می‌شود، در برابر خوردگی مقاوم است. همین مسئله باعث می‌شود روی قیمت تاثیر گذاشته و قیمت فروش افزایش یابد. از دیگر ویژگی‌های این محصول می‌توان به ظاهر مناسب و زیبا و همچنین مقاومت در شرایط آب‌وهوایی مرطوب اشاره کرد.
 • توری حصاری گالوانیزه با روکش PVC نوع سوم است. این توری از نظر جنس و کیفیت بسیار مقاوم بوده و در هر شرایط آب‌وهوایی می‌توان از آن استفاده کرد. اما یکی از مسائل در خصوص این توری، قیمت بالای آن است.

کاربرد توری حصاری

کاربرد توری حصاری

این محصول به سبب ویژگی‌های منحصر به فرد و مقاومت بالایی که دارد، در بسیاری از مناطق مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله اصلی‌ترین کاربرد توری حصاری می‌توان به استفاده در حوزه امنیتی اشاره کرد. در واقع اکثر مناطق به ویژه‌ها خانه‌ها به منظور ایجاد حصار و افزایش امنیت، از این محصول به عنوان محصول اصلی استفده می‌کنند. از طرفی ظاهر زیبایی داشته و در نتیجه بیشتر استفاده می‌شود.

حصارکشی دور حیوانات نیز از دیگر کاربردهای این محصول است. همان‌طور که اشاره کردیم، این محصول با چشمه‌های مختلفی تولید می‌شود. در نهایت شما برای حصارکشی حیوانات مختلف می‌توانید از آن استفاده کنید. به طور مثال برای مرغداری ها، حصارکشی زمین‌های نگهداری اسب، گاو، گوسفند و… می‌توان از آن استفاده کرد.

بهترین گزینه برای حصارکشی اطراف باغ، این توری است. در واقع به منظور حصارکشی کل محوطه باغ می‌توان از این محصول استفاده کرد. حصارکشی باغ توسط این توری، علاوه بر ایجاد امنیت بالا، منجر به زیبایی نیز می‌شود.

مزایای استفاده از توری حصاری

از آن‌جایی که در تولید این محصول از مفتول گالوانیزه و ضدزنگ استفاده می‌شود، در نتیجه همین مسئله سبب بروز مزایای زیادی می‌گردد. در واقع در صورتی که این محصول در شرایط آب‌وهوایی مختلف قرار می‌گیرد، آسیب نمی‌بیند و همین مسئله مهم‌ترین مزیت استفاده از این توری است. از طرفی این محصول در مقایسه با سایر توری‌های دیگر از جمله توری مرغی، توری گابیون،  توری مش و توری جوشی از استحکام و طور عمر بالاتری برخوردار است. تمام این مزایا در این محصول، سبب شده است تا به یک توری پرکاربرد تبدیل شود. قیمت این توری در برابر مزایای زیادی که دارد، بسیار مناسب است.

قیمت فروش توری حصاری

قیمت فروش توری حصاری

قیمت فروش توری حصاری ، بر حسب متر مربع محاسبه می‌شود. فاکتورهای مختلفی در تعیین قیمت فروش توری حصاری موثر هستند. عواملی نظیر جنس محصول، اندازه چشمه، قطر و… در تعیین قیمت فروش توری حصاری تاثیرگذارند. بنابراین در زمان خرید این محصول لازم است به ارتفاع، قطر، جنس مفتول، ابعاد چشمه و… توجه کنید. چرا که قیمت فروش توری حصاری بر اساس این مسائل محاسبه می‌شود و شما با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق، می‌توانید توری با قیمت مناسب را بخرید. به منظور اطلاع از قیمت فروش این محصول می‌توانید با شماره‌های درج شده در سایت شهر مفتول تماس بگیرید.

خرید توری حصاری

در زمان خرید توری حصاری به عواملی نظیر جنس توری، قطر مفتول، ارتفاع و ابعاد چشمه توجه کنید. چرا که هر کدام از مشخصات فوق با اندازه‌های مختلف، برای کاربرد خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین در زمان خرید توری حصاری تمامی فاکتورهای نام‌برده را در نظر داشته باشید. به منظور خرید توری حصاری ، خرید پایه فنس، افزودنی بتن، پشم شیشه، الکترود جوشکاری، واتراستاپ و… با شماره 37556-021 تماس بگیرید و با کارشناسان ما در ارتباط باشید. همچنین جهت ثبت سفارش آنلاین به وب سایت شهر مفتول مراجعه کنید.

میزان رضایت مندی از محتوا
Sending
User Review
4.91 (43 votes)

ویدئو معرفی محصول

 

ویدئو های بیشتر در کانال آپارات شهر مفتول

سوالات متداول
[rank_math_rich_snippet id="s-073317db-89ca-4531-85c1-150e30c2e48d"]